Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co robimy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania pracodawców

W Biurze Karier realizowane są systematyczne badania pracodawców zatrudniających absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskane w ten sposób dane dotyczące rynku pracy mogą być źródłem cennej wiedzy nie tylko dla kadry Uczelni, ale również dla studentów oraz absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

 

1. Badanie pracodawców oferujących praktyki studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cykliczne badanie opinii pracodawców współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie rekrutacji praktykantów oraz stażystów. Ogólnym celem badania jest uzyskanie możliwie najpełniejszej informacji na temat praktyk oferowanych studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie jest realizowane ilościową techniką CATI (wywiad telefoniczny wspomagany aplikacją komputerową).

Raport z I edycji badania: dostępny pod linkiem 

 

2. Analiza treści ofert pracy

Cykliczne badanie treści ofert pracy i praktyk publikowanych przez pracodawców na stronie Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem badania jest uzyskanie ilościowego podsumowania treści wszystkich ofert, które są kierowane za pośrednictwem strony Biura Karier do studentów oraz absolwentów UJ w okresie danego roku (m.in w zakresie wymagań wobec kandydatów, profilu pracodawców publikujących oferty, miejsca oferowanej pracy).

Badanie jest realizowane techniką ilościowej analizy danych zastanych.

Raport z najnowszej edycji badania: dostępny pod linkiem

 

3. Badania pracodawców zatrudniających absolwentów określonych kierunków studiów

W 2015r. zrealizowaliśmy projekt dla Instytutu Orientalistyki UJ, którego celem było poznanie opinii pracodawców na temat kompetencji zatrudnionych przez nich filologów. Przeprowadzono 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie z Kierownikami ds. Personalnych, Kierownikami Działów, rekruterami oraz właścicielami firm. Moduł główny projektu (wywiady) został uzupełniony badaniem desk research, podczas którego analizie poddano treść ofert pracy, publikowanych na portalu Sekcji Karier UJ, a skierowanych do osób posługujących się językami orientalnymi. 

Podsumowania wyników badania: dostępny pod linkiem 

Rekomendacje: dostępne pod linkiem

 

Zobacz również:

» Bilans Kapitału Ludzkiego

» Badania i ewaluacje PARP

» ASPIRE reports

RODO - klauzula ogólna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl  lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji badania ankietowego wśród pracodawców współpracujących z UJ. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do realizacji badania ankietowego. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 18 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w badaniu ankietowanym realizowanym wśród pracodawców. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail kariery@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Biurze Karier UJ, ul. Straszewskiego 25/12, 31-113 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.