Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracodawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania pracodawców

W Biurze Karier realizowane są systematyczne badania pracodawców zatrudniających absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskane w ten sposób dane dotyczące rynku pracy mogą być źródłem cennej wiedzy nie tylko dla kadry Uczelni, ale również dla studentów oraz absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

 

1. Badanie pracodawców oferujących praktyki studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cykliczne badanie opinii pracodawców współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie rekrutacji praktykantów oraz stażystów. Ogólnym celem badania jest uzyskanie możliwie najpełniejszej informacji na temat praktyk oferowanych studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie jest realizowane ilościową techniką CATI (wywiad telefoniczny wspomagany aplikacją komputerową).

Raport z najnowszej edycji badania pracodawców oferujących praktyki studentom i studentkom UJ

Wersja tekstowa raportu z najnowszej edycji badania pracodawców oferujących praktyki studentom i studentkom UJ

 

2. Analiza treści ofert pracy

Cykliczne badanie treści ofert pracy i praktyk publikowanych przez pracodawców na stronie Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem badania jest uzyskanie ilościowego podsumowania treści wszystkich ofert, które są kierowane za pośrednictwem strony Biura Karier do studentów oraz absolwentów UJ w okresie danego roku (m.in w zakresie wymagań wobec kandydatów, profilu pracodawców publikujących oferty, miejsca oferowanej pracy).

Badanie jest realizowane techniką ilościowej analizy danych zastanych.

Raport z najnowszej edycji badania analizy treści ofert pracy

Tekstowa wersja raportu z najnowszej edycji badania anlizy treści ofert pracy

 

3. Badania pracodawców zatrudniających absolwentów określonych kierunków studiów

W 2015r. zrealizowaliśmy projekt dla Instytutu Orientalistyki UJ, którego celem było poznanie opinii pracodawców na temat kompetencji zatrudnionych przez nich filologów. Przeprowadzono 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie z Kierownikami ds. Personalnych, Kierownikami Działów, rekruterami oraz właścicielami firm. Moduł główny projektu (wywiady) został uzupełniony badaniem desk research, podczas którego analizie poddano treść ofert pracy, publikowanych na portalu Sekcji Karier UJ, a skierowanych do osób posługujących się językami orientalnymi. 

Podsumowania wyników badania pracodawców zatrudniających absolwentów i absolwentki określonych kierunków

Rekomendacje wynikające z badania pracodawców zatrudniających absolwentów i absolwentki określonych kierunków

 

Zobacz również:

» Bilans Kapitału Ludzkiego

» Badania i ewaluacje PARP

» ASPIRE reports

Projekt Doskonały Uniwersytet

W 2019 r. Biuro Karier przystąpiło do realizacji projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER). 
W ramach modułu "Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy" realizowane jest zadanie 
"Budowa i automatyzacja prognostycznego modelu popytu na pracę studentów i absolwentów UJ".
 
Wdrożenie działań zaplanowanych w module przyczyni się do szybszego reagowania na zachodzące zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym Uczelni, a tym samym lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Zadanie realizowane w projekcie składa się z dwóch komplementarnych części:

1. Przygotowanie koncepcji, zakup i utrzymanie informatycznego systemu bazodanowo-raportującego (SBR) opartego na narzędziach Business Intelligence. Celem systemu jest
przekazywanie informacji z rynku pracy w atrakcyjnej wizualnie formie wybranym grupom
społeczności akademickiej.

2. Opracowanie matematycznego modelu prognostycznego, opartego na danych zewnętrznych
i wewnętrznych, mającego na celu identyfikację przyszłych potrzeb pracodawców na
regionalnym i lokalnym rynku pracy. Ta część modułu jest realizowana przez zespół naukowy złożony z pracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ pod opieką naukową koordynatora zewnętrznego. 

Celem powyższych działań jest dostarczenie rzetelnych informacji, które w założeniu mają wesprzeć proces decyzyjny dotyczący jakości kształcenia (m.in. uruchamianie nowych kierunków studiów,modyfikacja programów kierunków funkcjonujących, projektowanie kształcenia nieformalnego).

RODO - klauzula ogólna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4 pok. 27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji badania ankietowego wśród pracodawców współpracujących z UJ w ramach realizacji projektu Doskonały Uniwersytet - zintegrowany program rozwoju UJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody.

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do realizacji badania ankietowego.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą do końca okresu realizacji projektu, tj. 31.12.2022 r. lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

7. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w badaniu ankietowanym realizowanym wśród pracodawców.

8. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail kariery@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Biurze Karier UJ, 30-060 Kraków, ul. Ingardena 6, pokój 1.05.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.