Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lockus Sp. z o.o.

Oferowane stanowisko
Asystent/Asystentka Zarządu
Miejsce pracy
Kraków
Rodzaj oferty
praktyka/staż
Ilość stanowisk
1
Osoba kontaktowa
Agnieszka Jankowicz
Telefon
122980518
Faks
122980512
Firmowy adres e-mail
a.jankowicz@unima2000.pl
Branża
 • Sektor państwowy / prawo
 • Doradztwo / konsulting
Wymagania
 • Student/Absolwent Prawa, Administracji Publicznej
Opis zadań
 • Czuwanie nad terminową realizacją prowadzonych spraw
 • Utrzymanie w należytym porządku korespondencji i dokumentów
 • Koordynowanie spraw administracyjno- organizacyjnych
 • Prowadzenie rejestrów pism, umów, korespondencji
 • Archiwizacja dokumentów
 • Przygotowywanie projektów prostych pism
 • Analiza umów i dokumentów
 • Współpraca z radcami prawnymi
Warunki zatrudnienia / Firma oferuje
 • Umowa zlecenie z możliwością przedłużenia
Forma składania aplikacji
email: a.jankowicz@unima2000.pl
Dodatkowe informacje
Obowiązek informacyjny: 1. Administratorem Danych jest Lockus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-866), ul. Skarżyńskiego 14, NIP: 679-259-17-57, REGON: 357089377; 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt jest możliwy poprzez e-mail: iodo@lockus.pl3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Panią\Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 RODO); 4. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych poda Pani/ Pan dane szczególne o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO, wówczas przetwarzanie będzie realizowane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO 5. Zawarte w aplikacji dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących wsparcie techniczne IT oraz obsługi kadrowej na rzecz Lockus Sp. z o.o. 7. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na przedmiotowe stanowisko lub jeżeli wyrazi Pani\Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do 36 miesięcy; 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 8.1 Dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w rekrutacji prowadzonej przez Lockus Sp. z o.o.); 8.2 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 8.3 Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 8.4Wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani\Pan że przetwarzanie jest realizowane niezgodnie z prawem; 9. Pani\Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 10. Pani\Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzeciego świata czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Aplikacje przesłane bez wyrażenia zgody będą usuwane z sytemu Administratora danych. 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane jest podanie podstawowych informacji zgodnie z wytycznymi art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie zawierające tych danych nie będą rozpatrywane przez Lockus Sp. z o.o. RODO -Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) Prosimy o dodanie do dokumentów aplikacyjnych odpowiedniej klauzuli: 1.Jeżeli wyraża Pani\Pan chęć uczestnictwa tylko w obecnym procesie rekrutacji prosimy o załączenie poniższej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Lockus Sp. z o.o., w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego. Rozumiem, że mogę w każdym monecie wycofać swoją zgodę. 2.Jeżeli wyraża Pani\Pan chęć uczestnictwa również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o załączenie poniższej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Lockus Sp. z o.o., w celu realizacji aktualnego oraz przyszłego procesu rekrutacji. Rozumiem, że mogę w każdym monecie wycofać swoją zgodę. 3.Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych poda Pani\Pan dane z kategorii szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wówczas prosimy o załączenie również poniższej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z kategorii szczególnych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Lockus Sp. z o.o., w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji. Rozumiem że mogę w każdym monecie wycofać swoją zgodę.
Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy, praktyk, stażu i wolontariatu.

Osoba publikująca: Piotr Rapciak

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.