Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bahlsen na Start! - roczny płatny program stażowy dla studentów i absolwentów. Ostatnie wolne miejsca!

Żegnaj teorio, witaj praktyko! Bahlsen Polska studentów i absol­wentów, jak również uczniów szkół średnich do dołą­czenia do naszych zespołów w ramach praktyk i staży zawo­do­wych w różnych obszarach dzia­łal­ności naszej firmy, m.​in. produkcji, zarzą­dzania jakością i bezpie­czeń­stwem, finansów, marke­tingu czy IT.

Bahlsen na Start! to roczny płatny program stażowy skie­ro­wany do studentów ostatnich lat studiów lub absol­wentów uczelni wyższych! Łańcuch Dostaw, Sprzedaż czy HR i Komu­ni­kacja - to tylko niektóre z obszarów, w których możesz zacząć stawiać swoje pierwsze zawodowe kroki i pogłębiać specja­li­styczną wiedzę. Cóż może być lepszego niż prze­ku­wanie akade­mic­kiej wiedzy w praktykę!

Dołą­czając na staż w ramach programu Bahlsen na Start! zosta­niesz zatrud­niony w oparciu o umowę o pracę, otrzy­mując wszelkie benefity, w tym m.​in.

  • dofi­nan­so­wanie do karty multi­sport,
  • opiekę medyczną,
  • premię roczną
  • oraz pracow­niczą zniżkę na nasze ciastka w sklepie firmowym.

Sprawdź szczegóły i zasady aplikacji - spiesz się, zostały ostatnie wolne miejsca w tegorocznej edycji programu!