Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych informuje o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1425 z późn. zm.) - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych informuje o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym.


Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 lok. 134, w terminie do dnia 5 września 2022 r.


Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych,
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji,
 • oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944),
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 1132.50 zł, której wysokość została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. W sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego (Dz.U. z 2016 poz. 1209 z późn. zm.),
 • wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone pisemnie przez patrona.

 

Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego, spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt. 1 - 4 wymienionej wyżej ustawy o rzecznikach patentowych, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 ww. ustawy.

Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r.poz. 39, 730, 752). Opłatę roczną uiszcza się w 2 ratach płatnych z góry za każdy semestr.


Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zostanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 1 października 2022 r.
Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, znajomość jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.


Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje następujące pozycje:

 1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 944),
 2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.z 2021 poz. 324),
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 4831. z późn. zm.).

 

Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej obejmuje następujące pozycje:

 1. David D. Bush "Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu" (Helion, 2002)
 2. Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów urządzeń) - Tadeusz Szopa
 3. Chemia. Repetytorium (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro)
 4. Witold Wrotek "Sieci komputerowe, kurs” (Helion, 2008)
 5. Podstawy konstrukcji maszyn - Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas — wydanie I WKŁ — 2015
 6. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 1, wyd. 11, PWN 1996
 7. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 2, wyd. 8, PWN 1994
 8. Andrzej Skorupski "Podstawy budowy i działania komputerów", WKiŁ, Warszawa 1997
 9. Leksykon Naukowo Techniczny - praca zbiorowa - wydanie V poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
 10. Ilustrowany Leksykon Techniczny - zespół: M. Gronkowska, E. Kowalik, M. Król, M. Wiśniewska, D. Woźnicka, wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994
 11. https://opracowania.pl/opracowania/liceum/chemia
 12. https://fizyka.uniedu.pl/
 13. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/informatyka/informatyka.pdf
 14. https://openstax.pl/podreczniki
 15. https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/21
 16. https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/33587/files/kompendium_cz-1.pdf
 17. https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/33587/files/kompendium_cz-2.pdf
 18. http://ckz.swidnica.pl/wp-content/uploads/RYSUNEK-TECH-PODSTAWOWE- WIADOMO%C5%9ACI.pdf

 

Testy z egzaminów konkursowych z lat ubiegłych znajdują się pod adresem:
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/tematy-egzaminu-konkursowego/


Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych

Nr konta do wpłat za egzamin konkursowy:
59 1600 1127 0003 0127 7994 0001